What Client Say ?

Dr.Supreme Guard: மிளகாய் பயிரில் அதிகப்படியாக இருந்த மேல்வழி இலை சுருட்டு, சிவப்பு பூச்சிகள் மற்றும் கருப்பு பூச்சிகள் அனைத்தையும் முழுமையாக நீக்கி சிறப்பான மிளகாய் பெறுவதற்கு உதவியது.

Dr.Nano Greeen: கோடைகாலத்தின் அதிகப்படியான வெயிலிலும் கூட, Dr.நானோ கிரீன் பயன்படுத்துவதால் சிறப்பான வளர்ச்சி, பக்க கிளைகள் மற்றும் பூக்கள் அமைத்தலுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும்.

என் தோட்டத்தில் உள்ள முல்லை பூ செடிகளில் மஞ்சள் இலை நோய், வளர்ச்சி குறைபாடு, அரும்புகள் குறைவு போன்ற பிரச்சினைகள் இருந்தன. இதற்கான தீர்வு தேடி என் மகளிடம் சொன்னபோது, Dr.NANO GREEN மருந்து பயன்படுத்தி முல்லை பூ விவசாயத்தில் நல்ல மகசூல் எடுத்த ஒரு வீடியோவை

Dr.Nano Green: எனது தோட்டத்தில் 765 ரக தக்காளி செடிகளுக்கு Dr. நானோ கிரீன் பயன்படுத்தியதன் மூலம், சிறந்த வளர்ச்சி, பச்சை நிறம், பூக்கள் மற்றும் பக்க கிளைகள் வளர்ச்சி கண்டேன். இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த Dr. விவசாயம் குழுவிற்கு நன்றி .

எனது ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் தக்காளி (சாளர் ரகம்) பயிரிட்டுள்ளேன். Dr.Plant Warrior மருந்தை ஒரு முறை பயன்படுத்தினேன். இதன் மூலம் பாம்பு கோடு, இலை மேல் முடக்கம், இலையில் மஞ்சள் நிறம் போன்ற பிரச்சினைகள் தீர்ந்தன. நம்பிக்கையுடன் வாங்கி பயன்படுத்தினேன். பயிரில்

Our Story

At Dr. Vivasayam Crop Care Services, we truly believe that farming isn't just a job – it's a way of life. That's why we're dedicated to supporting farmers by providing the tools and resources they nee...View more

Recently Blog

11-Apr

Optimizing Papaya Crop Nutrition for Enhanced Grow...

To optimize papaya crop growth, flowering, fruit setting, and taste, it's crucial to begin with a soil analysis to determine nutrient deficiencies and pH levels. Providing a balanced mix of nitrogen, ...

Read more
06-Apr

பப்பாளி சாகுபடிக்?...

பப்பாளி விவசாயம் தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு ?...

Read more
05-Apr

கொத்தமல்லி வளர்ச்?...

கொத்தமல்லி ஒரு பிரபலமான சுவையூட்டும் மூலிகை, இது வளர்ப்பதற்கும் பராமரிப்...

Read more
21-Dec

Optimizing Coconut Productivity through Efficient ...

Effective coconut water management, including drip irrigation and weekly watering, maintains optimal moisture. Leaching prevents salt buildup in loamy soil, while morning irrigation reduces disease ri...

Read more
01-Dec

Important Guidelines for Papaya Cultivation

For successful papaya cultivation, adhere to key guidelines: select a site away from virus-infected fields, transplant after June in suitable regions, use well-drained soils, provide adequate irrigati...

Read more
20-Nov

25 MCQs Related to Diseases Affecting Watermelon C...

Watermelon crops face various diseases with distinct characteristics and causes. Anthracnose, resulting from Colletotrichum orbiculare, leads to target-like lesions on leaves. Phytophthora Blight, cau...

Read more
15-Nov

20 MCQs related to Diseases Affecting Banana Plant...

Banana plants are susceptible to a number of diseases, including Black Sigatoka, Yellow Sigatoka, Fusarium Wilt, Moko Disease, Anthracnose, and Bunchy Top. These diseases can cause significant damage ...

Read more
13-Nov

Optimizing Banana Plant Nutrition - 20 MCQ for Sch...

Banana plants require specific macronutrients (e.g., nitrogen, potassium) and micronutrients (e.g., manganese, boron) for optimal growth and fruit production. These nutrients are crucial for various f...

Read more
12-Nov

20 Multiple-Choice Questions (MCQs) related to Dis...

Paneer Rose crops can suffer from yellowing leaves due to fungal infections like powdery mildew. Aphids pose a common threat, mitigated by introducing natural predators such as ladybugs. Wilting, ofte...

Read more
12-Nov

20 MCQs centered on the required Fertilizer and Mi...

Ensuring the optimal growth of rose plants involves a comprehensive understanding of their nutrient requirements. Nitrogen stands out as the primary macronutrient vital for vegetative growth, while ph...

Read more
11-Nov

An important role of micronutrients in flowering c...

Micronutrients are essential for flowering crops, influencing enzyme activation, photosynthesis, cell structure, reproductive processes, hormone regulation, nutrient uptake, disease resistance, and re...

Read more
11-Nov

Comprehensive exploration elucidating the intricat...

Growth promoters are substances, like hormones and enzymes, that stimulate growth processes in organisms, applied for enhanced yield in agriculture and livestock. Micronutrients, such as vitamins and ...

Read more
08-Nov

Diseases Affecting Tomato Crops - 20 Multiple Choi...

These questions explore the causes, symptoms, and management strategies for various tomato diseases. Topics discussed include fungal infections such as Early Blight and Septoria Leaf Spot, nutrient de...

Read more
13-Oct

Why are micro-nutrients crucial for the optimal gr...

Micronutrients are essential for vegetable crop growth, health, and yield. They activate enzymes, aid chlorophyll production, improve nutrient uptake, boost stress resistance, support flower and fruit...

Read more
31-Aug

Dr. Vivasayam's WhatsApp group

Dr. Vivasayam's WhatsApp group is for farmers to share agricultural knowledge and technology. Stick to agriculture-related discussions only, no politics or off-topic content. Ask questions, provide an...

Read more
16-Aug

Nurturing Agricultural Innovation: Empowering Farm...

Provide a comprehensive approach to supporting farmers in adopting the latest trends in agriculture, encompassing educational programs, accessible information platforms, financial support, demonstrati...

Read more
23-Jul

What are the methods to control rhinoceros beetles...

Controlling rhinoceros beetles in coconut trees is vital to preserve their health and productivity. Effective methods include traps, biological control with natural enemies, targeted application of in...

Read more
20-Jul

How do Mites, Thrips, and Aphids Affect Roses, and...

Mites, thrips, and aphids are common pests that significantly impact roses. Mites cause leaf stippling and webbing, while thrips damage flower buds and transmit viruses. Aphids weaken roses by sap-suc...

Read more
09-Jul

What are the recommended varieties of marigolds th...

In Tamil Nadu during July 2023, the recommended varieties of marigolds are African, French, and Signet marigolds. African marigolds have a duration of 80-100 days and produce large, pom-pom-like bloom...

Read more
02-Jul

What are the major diseases that can occur in toma...

Tomato plants in Tamil Nadu are vulnerable to diseases such as damping off, early blight, fusarium wilt, bacterial leaf spot, bacterial wilt, and tomato leaf curl virus. To prevent these diseases, it'...

Read more
27-Jun

How can I control worms in a Brinjal farm in Tamil...

To control worms in a Brinjal farm in Tamil Nadu, it is essential to adopt integrated pest management techniques. These include implementing cultural practices such as crop rotation, maintaining prope...

Read more
22-Jun

What are the effects of Mealybugs on roses in Tami...

Employing an Integrated Pest Management (IPM) strategy that integrates various control methods is advisable for sustainable and effective management of mealybugs on roses in Tamil Nadu.

Read more
20-Jun

What are the recommended varieties of roses that t...

Recommended rose varieties for cultivation in Tamil Nadu include Hybrid Tea Roses (such as 'Papa Meilland'), Floribunda Roses (such as 'Iceberg'), Grandiflora Roses (such as 'Queen Elizabeth'), Climbi...

Read more
19-Jun

What is the recommended time for applying NPK fert...

In Tamil Nadu, the recommended time for applying NPK fertilizer to cotton crops is as follows: during the vegetative stage, apply NPK fertilizer 25-30 days after sowing with a ratio of 4:2:1 (N:P:K) t...

Read more
14-Jun

How do worms affect Brinjal cultivation in Tamil N...

Worms can adversely affect Brinjal cultivation in Tamil Nadu by damaging the roots, feeding on leaves, causing fruit damage, transmitting diseases, and weakening overall plant health. To mitigate thes...

Read more
13-Jun

Which crops can be cultivated in Tamil Nadu during...

Crops in Tamil Nadu vary based on the seasons and months. In January, crops like paddy, sugarcane, groundnut, tomato, onion, and brinjal can be cultivated. February is suitable for maize, ragi, pulses...

Read more
12-Jun

What are the diseases that commonly affect waterme...

Watermelon crops in Tamil Nadu are commonly affected by diseases such as anthracnose, fusarium wilt, powdery mildew, downy mildew, bacterial fruit blotch, and cucumber mosaic virus. These diseases can...

Read more
09-Jun

What is the best tomato variety that is suitable f...

The best tomato varieties for cultivation in Tamil Nadu are CO-3, CO-4, Arka Rakshak, Arka Abha, and Pusa Ruby. The ideal seasons for growing tomatoes in Tamil Nadu are the rainy season (June to Septe...

Read more
06-Jun

Which brinjal (eggplant) varieties are recommended...

Recommended brinjal varieties for cultivation in Tamil Nadu include Arka Navneet, Arka Keshav, Pusa Purple Cluster, Black Beauty, and Nadia. The best seasons for brinjal cultivation in Tamil Nadu are ...

Read more
05-Jun

Which chili varieties are recommended for cultivat...

Recommended chili varieties for cultivation in Tamil Nadu include Byadagi, Guntur Sannam, Kashmiri, Ellachipur Sannam, and Arka Lohit. The best season for chili cultivation in Tamil Nadu is generally ...

Read more
05-Jun

Why do rose plants mostly suffer from aphids?

Rose plants are susceptible to aphid infestations due to factors such as their attractive sap, lack of natural defenses, high nitrogen content, flowering habit, warm and humid conditions, lack of natu...

Read more
05-Jun

What are the different varieties of Papaya cultiva...

In Tamil Nadu, popular papaya varieties include Red Lady, Pusa Delicious, Coorg Honeydew, Washington, and Solo Sunrise. The approximate duration from planting to harvest ranges from 7-10 months, depen...

Read more
05-Jun

What are the varieties of paddy (rice) grown in Ta...

In Tamil Nadu, various paddy (rice) varieties are grown with different durations from planting to harvest. Popular varieties include ADT 36 (140-145 days), ADT 39 (145-150 days), ADT 43 (140-145 days)...

Read more
04-Jun

Dr.Nano Green Agriculture Liquid Growth Regulator ...

Dr.Nano Green is an excellent plant growth regulator that strengthens soil, establishes healthy crops, and addresses nutritional deficits. It maintains hormonal balance, induces growth, enhances crop ...

Read more
04-Jun

What are the major areas and prospects of floricul...

Floriculture in Tamil Nadu thrives in areas like Hosur, Krishnagiri, Coimbatore, Dindigul, Nilgiris, and Chennai. The state's favorable climate and skilled labor contribute to its flourishing floricul...

Read more
04-Jun

What are some agricultural crops or cultivation pr...

Some agricultural crops and practices in Tamil Nadu that can yield high profits and good returns include horticulture (fruits, vegetables, spices), floriculture, organic farming, aquaculture, sericult...

Read more
02-Jun

What are the important roles of micronutrients in ...

Micronutrients improve crop yields by supporting enzyme activation, chlorophyll synthesis, nutrient transport, stress tolerance, and reproductive development.

Read more
02-Jun

How to cultivate the cotton crop in Tamil Nadu?

To cultivate cotton in Tamil Nadu, select suitable varieties, prepare the land, sow quality seeds at the right time, provide adequate irrigation, manage nutrients, control weeds, monitor and manage pe...

Read more
02-Jun

What is the ideal timing for providing specific nu...

In the Indian climate, it is generally recommended to provide a balanced fertilizer at the seedling stage, nitrogen during early vegetative growth, and a higher phosphorus and potassium fertilizer dur...

Read more